Kat Design, gevestigd en kantoorhoudende te Abcoude. Hierna te noemen: Kat Design

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ‘Kat Design’: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • ‘gebruiker’: de wederpartij van Kat Design.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Kat Design en een gebruiker waarop Kat Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kat Design, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Kat Design gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 28 dagen, tenzij anders aangegeven. Kat Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 28 dagen worden bevestigd en ondertekend.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Kat Design behoudt zich het recht voor dienstverlening voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.
 5. Voor extra werkzaamheden die niet genoemd zijn in de ondertekende offerte geldt een meerprijs.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Kat Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kat Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kat Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kat Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kat Design zijn verstrekt, heeft Kat Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker in rekening te brengen.
 4. Kat Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Kat Design is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Kat Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Kat Design vinden, Kat Design tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Kat Design het recht naar keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Kat Design stelt van een dergelijk besluit de gebruiker in kennis.

Artikel 5. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Kat Design verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de gebruiker en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kat Design worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 2. Kat Design behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Opzegging

 1. Opzegging heeft in geen geval restitutie van het vooruitbetaalde opdrachtsgeld tot gevolg.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Kat Design op de gebruiker zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • na het sluiten van de overeenkomst aan Kat Design ter kennis gekomen omstandigheden geven Kat Design goede grond te vrezen dat de gebruiker niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen;
  • indien Kat Design de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is Kat Design bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Kat Design schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Kat Design.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Kat Design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Kat Design slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Kat Design aan te geven wijze in de valuta (Euro’s) waarin is gefactureerd.
 2. Betaling van het maken van een website dient plaats te vinden vóórdat deze wordt verhuisd naar de uiteindelijke server.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de gebruiker in verzuim; de gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
  Kat Design zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de gebruiker zullen de vorderingen van Kat Design en de verplichtingen van de gebruiker jegens Kat Design onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de gebruiker, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Kat Design behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de prijzen te wijzigen, met uitzondering van de offerteprijzen en de daarbij behorende 28-daagse geldigheidstermijn. De gebruiker zal hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Nieuwe prijzen gaan in op de eerste dag van de eerstvolgende maand.
 7. Voor extra werkzaamheden nà goedkeuring én ondertekening van een offerte geldt een meerprijs.
 8. Kat Design zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor Kat Design ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien Kat Design aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Kat Design, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kat Design beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kat Design of haar ondergeschikten.
 5. Kat Design is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kat Design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kat Design niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Kat Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid’ die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kat Design haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Kat Design opgeschort indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kat Design* niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Kat Design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Beperkingen en onrechtmatig gebruik

Kat Design is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 14. Software en scripts

Door Kat Design geleverde software en scripts (Content Management Systeem, zoekfunctie, webformulieren, slideshows en dergelijke) wordt afgeleverd en is door opdrachtgever te testen.
Door acceptatie van een opgeleverde website, aanvaardt de opdrachtgever de bijbehorende software en scripts zoals geleverd.
Kat Design is niet aansprakelijk voor disfunctioneren door aanpassingen van de server software of – instellingen door de hosting provider na de acceptatie. Ook is Kat Design niet aansprakelijk voor aanpassing of misbruik van software of scripts door derden (hacken).

Artikel 15. Webontwerp

Alle materialen die ontstaan bij het ontwikkelen van een website, mogen niet verkocht worden zonder toestemming van Kat Design. Hierbij hoort het totale ontwerp, maar ook de afzonderlijke materialen, zoals tekst, afbeeldingen en programmatuur voorzover deze niet afkomstig zijn van de gebruiker.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Kat Design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kat Design het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Kat Design en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.